Home
Předchozí
Další

Planeta Saturn

Vládne
Povýšení
Zničení
Pád
Kozoroh, Vodnář
Váhy
Rak, Lev
Beran
Saturn je z hlediska řecké mytologie bohem Chronosem, přísným, konzervativním a spravedlivým vládcem času, osudu, forem a stáří. Jeho typickým projevem je budování hranic a omezení. Je- li v horoskopu silně prosazen, člověk je vážný, konzervativní, ortodoxní, disciplinovaný a nemá příliš smysl pro humor. Typickou vlastností takových lidí je ale spolehlivost. Je to nejmateriálnější planeta, reprezentuje tvrdou realitu. Tradičně je v astrologii považován za symbol velkého neštěstí. Žádné z jeho aspektů, ani harmonické, nejsou snadné. Určuje osudové momenty života, nepříjemné situace, kterým se člověk nevyhne a které potřebuje ke svému růstu. Saturn se také často uvádí jako opak Urana, je přísný učitel. Tato planeta nutí člověka pochopit a přijmout singularitu, tedy univerzální jednotu a je také klíčem k duchovnímu vývoji. Pokud je jeho princip přijat a pochopen, dochází ke vzniku transcendetálního vědomí. Zkoumá se za účelem poznání pevnosti zrozencova ducha, jeho vzdělání a vědomostí, jeho vytrvalosti a jeho stáří, rovněž tak jako jeho schopnosti vyniknout. Lidé se zvýrazněným Saturnským vlivem vždy tíhnou k systému řádu a těžko přijímají něco nového.
V negativních aspektech se Saturn projevuje melancholií, svázaností, smutkem, samotářstvím a závistivostí. Člověk také často trpí pocitem strachu a viny. Z psychologického hlediska se jedná o potlačenou osobnost a potlačenou radost ze života.

Postavení Saturna v radixovém horoskopu nám odpovídá na tyto základní otázky:
  1. ve kterých oblastech života se mám učit objevit a prosadit svá práva.
  2. ve které oblasti života se mám naučit důslednosti, cílevědomosti a koncentraci.
  3. ve které oblasti života se mám důkladně seznámit s platnými zákony
  4. ve které oblasti života se nachází tzv. „primární trauma“ (C. G. Jung)
  5. ve které oblasti života potlačuji svou přirozenost.
  6. ve které oblasti života jsem nucen (jedná se o přinucení, nikoli dobrovolnost) přijmout všeobecně platný ideál
  7. ve které oblasti života je původní příčina většiny zábran, blokád a frustrací, pocitů viny a sebetrestání.
Podle postavení a aspektů Saturna v horoskopu lze usuzovat jakým způsobem a s jakými obtížemi bude probíhat zrozencovo začlenění do struktur společnosti a v jakých oblastech je nucen přijmout všeobecně platné a uznávané normy (tento princip je vyjádřen zejména desátým domem). Individualita je potlačena na úkor přijetí obecně platného řádu společnosti, jedinci jsou uměle vnucovány postoje a role, které mu nejsou vlastní. Jedná se o princip kolektivního vnímání. V opozici k tomuto principu je princip symbolizovaný Lunou (a čtvrtým domem), kde se člověk učí psychické identitě a individualitě.
Primární trauma je psychologický jev, který vždy provází vytěsnění individuálního vnímání, jednání a cítění principem kolektivního (a hlavně vnuceného) vnímání, jednání a cítění, které člověku není vlastní. Člověk přijímá tyto vnucené principy a vzory za vlastní, čímž potlačuje své vlastní principy, cítění, vnímání a jednání a tím vzniká výše zmíněné „primární trauma“. Člověk by měl principy kolektivu respektovat, ale nikdy by neměl zapomínat, že se jedná pouze o vyžadované, uměle vytvořené modely.
Luna reprezentuje matriarchálně orientovaný princip, kdežto Saturn je principem patriarchálním. Internalizace norem je obecně platný název pro vnitřní přijetí okolního, obecně platného řádu a jeho pravidel.
Saturn v lidské psychice reprezentuje zejména touhu po uznání, touhu po dosažení vyššího společenského postavení. Touha po uznání je důsledkem přijetí řádu společnosti, jedná se o touhu perfektně se naučit respektovat zákony společnosti a vyniknout na základě znalostí a využití těchto znalostí.
Vznik úsilí a touha po dosažení jsou typickými energiemi Saturna. Člověk úporně a za cenu velkých obětí dosahuje nějakého hmotného cíle, který je však často falešný. Zjištění, že cíl nesplnil jeho představy a jeho snahy byly zbytečné, je důležitým principem první fáze poznání, že vnucené přijaté normy neslouží ke správnému vývoji, jedná se o fázi, kdy si člověk začíná opět uvědomovat, že má své vnitřní normy a pravidla. Tento proces poznání je velmi důležitý, protože slouží k osvobození (princip Urana a jedenáctého domu, pokud by tento princip osvobození nebyl podložen saturnským principem, došlo by v jedenáctém domě k anarchii a ve dvanáctém pak k dalším psychickým poruchám integrity člověka).
Jako signifikátor osudu symbolizuje pozitivně autoritu, vysoké společenské postavení a prokazovanou čest (jako výsledek úsilí, nikoli osobního vyzařování). Programově se Saturnský člověk musí k autoritě propracovat, alespoň v nižším aspektu. V negativním postavení pak nastává v životě zrozence pád z vyššího společenského postavení, následně pak bída, stísněné životní podmínky obecně, těžký, smutný a truchlivý život. Veliké překážky v činnosti, změny k horšímu. Může nastat i skutečný fyzický pád z vysokých míst. Všechny tyto těžkosti jsou ale nutné z hlediska vývoje jedince.
Jako signifikátor událostí je to v harmonickém působení zejména úsilí, snaha dosáhnout cíle a překonávání překážek. V neharmonickém pak ztráta životní úrovně (zejména ve státním horoskopu řídí životní úroveň a epidemie).

Jako signifikátor osob v harmonickém působení signuje otce a to zejména v případě nočního zrození. Dále pak staré lidi, Židy, autority, se kterými přicházíme do styku, v nižším aspektu dělníky, čističe stok a kanalizací. Dále obecně osoby stále zodpovědné a stabilní nebo osoby které tráví čas sami odděleni od společnosti jako mniši a dříve monarchové. Z vysokoškolských profesí se Saturnským vlivem se jedná např. o důlní inženýry, stavitele, architekty a poctivě pracující exaktní vědce (matematika a geometrie). Ve vzdušné triplicitě se jedná o soudce a notáře. Při silném poškození signuje lidi s vážnou vadou charakteru jako zloděje a lupiče. V neharmonickém působení může dále určovat lakomce, bezohledné pedanty s přehnanou náročností na okolí a v případě vodní triplicity také alkoholiky.

Typickou barvou Saturnu je černá a olivová, typickými zvířaty hmyz, vši a pavouci.

Ze zdravotního hlediska Saturn ovládá kostru, kůži, zuby a tělesný vzhled (kýla ,hluchota, kaménky, nachlazení).

Saturnovým kovem je olovo, těžký, šedý kov. V alchymii se mu připisovaly látky a kovy, pro které byla charakteristická obecně tíha a těžkost.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54