Home
Předchozí
Další

Desátý dům - Medium Coeli

Desátý dům vypovídá zejména o způsobu, jakým se člověk touží vyjádřit a prosadit ve společnosti, tedy zejména o kariéře a přístupu k zaměstnání. Už děti, které mají tento dům silně prosazený, často přemýšlejí o svém budoucím povolání a obecně tito lidé obvykle nemívají se svým zaměstnáním žádné problémy. Poukazuje dále na zrozencovu ctižádost, moc kterou bude (chtít) disponovat a jeho schopnost vládnout. Signuje vedoucího pracovníka.
Znamení na hrotu desátého domu a umístění planet také dobře popisuje způsob, jakým bude člověk zvládat svůj úspěch. V desátém domě se objevuje a internalizuje stávající řád světa (normy, zákony, předpisy) a bytost je pomocí tohoto domu může, nebo nemusí přijmout za své. Toto přijetí je ale nezbytné k tomu, aby byl člověk uznán svým okolím a na základě uznání společenských norem mohl obdržet určité společenské postavení. Desátý dům naznačuje, o co člověk usiluje a kolik a jaké energie bude tomuto úsilí věnovat. Z charakteristik tohoto domu lze dobře stanovit, jak bude člověk oceňován a hodnocen a také, jak bude oceňovat a hodnotit ostatní. Při dobrém obsazení a aspektaci může dosáhnout opravdové slávy a věhlasu.

Popis významu desátého domu z hlediska teorie osobního růstu:

Saturnský princip, jemuž je tento dům podřízen bez ohledu na znamení na jeho hrotu, má za úkol naučit člověka platnému řádu. Ten je totiž nezbytným předstupněm k poznání vyššího řádu, principu pokory, vesmírných pravidel a zákonů, které jsou univerzálně platné. Zvládnutí saturnských principů je naprosto nezbytné k pochopení zmíněného vyššího řádu.
Proti těmto principům však nesmíme bojovat, ale musíme se naučit je bezvýhradně přijmout a také se musíme naučit nehodnotit. Základním principem desátého domu je přijetí pravidel a světských autorit. Náš vývoj funguje obecně tak, že v tomto domě přijmeme pravidla, v jedenáctém naopak pochopíme, že tato světská pravidla neplatí univerzálně a že se od většiny z nich můžeme osvobodit (ale až po jejich zvládnutí) a ve dvanáctém domě pak dosahujeme osvícení, získáváme vyšší schopnosti a přijímáme univerzálně platná pravidla (Neptunský vliv). Pokud však není princip desátého domu zpracován a přijat, vše funguje úplně jinak: protože nedošlo k přijetí řádu a pokory, člověk si následně neosvojí úctu k autoritám a reaguje anarchisticky, boří vyzkoušené principy a aplikuje nová, nevyzkoušená řešení. Ve dvanáctém domě následně nedojde k osvícení, ale k úniku z reality pomocí drog a alkoholu, prostřednictvím sekt atd.
Desátý dům je třeba brát velmi vážně a měli bychom se naučit přijímat řád věcí vždy v aktuální okamžik, protože ten je pro nás nejdůležitější z hlediska našeho vývoje. O principech desátého domu však nesmíme vědět, jinak bysme se snažili měnit jejich dopad a to by bylo pro náš vývoj zcela špatné.

Pokud je jedenáctý a zároveň desátý dům silně obsazen astrologickými prvky, dochází k přímému rozporu mezi saturnským principem blokování aktivace mozkové kůry a aktivační silou Urana. Tímto hrozí primární riziko vzniku epilepsie! V tomto případě je velmi důležité zabránit vzniku prvního záchvatu, nejlépe ohleduplnou, ale nikoli křečovitou výchovou a také pomocí prevence vhodnými homeopatiky. Pokud již k propuknutí choroby dojde (což ale nemusí), pak jí již nelze zcela vyléčit, ale je možné jí poměrně dobře kontrolovat - např. rovněž homeopaticky.

Pátý dům signuje práci v případě podnikatele, v případě řadového zaměstnance je to dům šestý a v případě vedoucího pracovníka pak dům desátý.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54