Home
Předchozí
Další

3. Astrologická odvětví


V astrologické "brandži" existuje celá plejáda pojmenování pro jednotlivé astrologické směry, styly a odvětví.

Základní rozdělení astrologie může být provedeno podle typu subjektu, pro který je horoskop vytvářen. Potom rozlišujeme následující odvětví:

Astrologie nativní (také osobnostní, natální)

Jedná se o výklad horoskopu jednoho člověka, je to nejzákladnější druh astrologie. Obnáší vytvoření horoskopu pro okamžik narození zrozence a na jeho základě následně stanovení charakteristiky jeho osobnosti, určení jeho schopností, silných a slabých stránek, osudových událostí, popularity a dalších vlastností.

Srovnávací (Sinastrická) astrologie

Provádí se srovnání dvou (nebo i více) nativních horoskopů. Na základě aspektů mezi planetami v prvním horoskopu s planetami v druhém horoskopu lze určit míru harmonie a porozumění mezi zrozenci. Dále vliv jakým bude ovlivněn život zrozence tím, které domy jeho horoskopu jsou obsazeny planetami z horoskopu druhého zrozence.

Mundánní astrologie

Astrologie mundánní alias světová se zabývá tvorbou horoskopů států, aktuálním děním ve světě a vlivem konstelací astrologických prvků na něj. Umožňuje např. předpovědět možnost vstupu státu do války, období nebezpečí pro hlavu státu, období rozmachu nebo naopak útlumu ekonomiky, přírodní katastrofy jako zemětřesení nebo sopečnou činnost, finanční krize apod. Spadá sem i předpověď počasí.

Hodinová (horární)

Astrologická metodika, která s pomocí hodinového horoskopu dává odpovědi na konkrétní otázky, na které je astrolog tázán. Jedná se o praktické otázky jako: Je vhodná doba pro cestu?; Pro rozvázání pracovního poměru?; Naleznu ztracený předmět?; Je vhodná doba pro operaci?; Jaký bude výsledek soudního procesu?; atp. Existuje zde předpoklad, že se problém zrcadlí v okamžiku, kdy je otázka položena. Vypracovává se horoskop pro okamžik otázky a na jeho základě je poskytnuta rada. Tato technika má velmi blízko ke karetnímu výkladu.

Elekční astrologie

Odvětví astrologie zabývající se zjištěním nejpříznivějšího času pro začátek čehokoli, např. začátek obchodu, vstoupení do manželského svazku, termín cesty nebo dovolené, podpis kontraktů, zřizování institucí a organizací, položení zakládního kamenu u budov, zakládání měst nebo států atd. Toto odvětví má blízko k hodinové astrologii.


Výše uvedené směry astrologie zároveň patří mezi ty nejznámější. Dále je možné se často setkat se dvěma vzájemně disjuktními pojmenováními a sice:

Moderní astrologie

Jedná se o poměrně vágní pojem. Zpravidla jsou zde míněny nové formy atrologie humanistického a psychologického rázu navazující na dílo Daneho Rudyara a C.G. Junga. V horoskopu jsou spatřovány analogie k psychologickémým pojmům jako např. archetyp ad., nebo je zde předpokladáno, že v horoskopu může být zachycen osobní růstu jedince od základních osobních záležitostí jako sebevědomí a sebevymezení až po věci transpersonálního a metafyzického charakteru. Jsou zde snahy o syntézu astrologie s jinými tradičními duchovními naukami a náboženskými a filosofickými proudy.

Klasická astrologie

Tradiční, konzervativní, praktická a pragmatická forma astrologie vycházející ze západní astrologie. Zahrnuje v sobě tradiční astrologické směry jako nativní, srovnávací, medicínská, mundánní, hodinová a elekční astrologie.


Astrologii můžeme také rozdělit podle toho, jakým způsobem a za jakým účelem jsou zhotovené horoskopy interpretovány. Podle toho, na "co" je při výkladu kladen důraz.

Sem je možné zařadit směry:

Humanistická astrologie

Moderní forma astrologie. Napomáhá hledání významu životních událostí, vědomějšímu rozvíjení životního potenciálu a tím i jeho zužitkování.

Astrologie vědecká

Směr moderní západní astrologie, který se snaží představit astrologii jako empirickou a exaktní nauku schopnou používat metody vědy. Cílem, je mimo jiné, zařadit a obhájit její místo ve struktuře ekonomicky, politicky a ideologicky prospěšných poznatků pro vývoj lidstva.

Astrologie ekonomická, burzovní

Předmětem zájmu je zejména predikce vývoje ekonomiky a související jevy jako pohyby akcií atd. Údajně je to druh astrologie, která je velmi přísně chráněna, protože může přinést mnohdy efektivnější odhady než to co dokážou Bolligerova pásma či jiné druhy grafů. Patří do oblasti mundánní astrologie.

Astrometeorologie

Například Tycho de Brahe uvádí tyto vztahy mezi astrologickými úkazy a počasím. Toto odvětví v podstatě spadá do Mundánní astrologie.

Astromagie

Astrologické konstelace jsou zde posuzovány dle jejich vhodnosti pro uskutečnění magických operací.

Karmická astrologie

Oblast astrologie, která se snaží dávat odpověď na otázky předchozí existence, její vliv na současnou existenci jako důsledek minulé a předpoklad budoucí existence, pomocí analýzy astrologických prvků současné existence jedince.

Astrologie bulvární

Všechny novinové „horoskopy“ pro sluneční znamení – zábavná to hříčka! A také zdroj polopravd a iluzí. Horoskop představuje dvojrozměrné zobrazení postavení planet v daný čas, v daném místě. Každý horoskop musí být spočítán pro konkrétní čas a konkrétní místo – vidíme, že bulvární „horoskopy“ pro všechny lidi jednoho znamení na celém světě vlastně žádnými horoskopy ani nejsou.


Dále existují mnohé odnože astrologie, jejichž názvy jsou odvozeny od historického období jejich užívání nebo místa, kde byly používány. Sem patří např. astrologie Babylonská, Řecká, Chaldejská, Egyptská, Aztécká, Indická, Čínská, Západní atd.

Západní astrologie

Je to směr rozšířený v naší zeměpisné délce a šířce, proto si jej zde blíže popíšeme. Jedná se o astrologii, která vychází z kulturních a náboženských základů západní civilizace stojících na základech řecké filozofie, křesťanství a judaismu. Navazuje na poznatky chaldejské, babylonské, egyptské a řecké astrologie (viz kapitola Historie astrologie). Z části do této kategorie spadá i tradiční arabská astrologie. Označuje v podstatě astrologii křesťanské civilizace. Základem pro západní astrologii je dílo Claudia Ptolemaia.


Samozřejmě je možné se setkat ještě i s dalšími pojmenováními astrologických směrů, ty jsou ale již natolik vzácné (a často pouze pomocné), že se zde jimi už zabývat opravdu nebudeme.


Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54