Home
Předchozí
Další

12. Interpretace horoskopu

Shrňme si nejprve ve stručnosti obecné signifikátory některých základních oblastí a jevů, které nás v horoskopu většinou zajímají:

Nalezení dominant horoskopu:

Rozbor horoskopu začínáme seřazením planet podle jejich důležitosti. Mezi dominanty patří:
 1. planeta nejvyšší, tedy ta, která se nalézá nejblíže hrotu X. domu.
 2. planeta rohová, tedy planeta stojící v rozmezí do 5° od hrotu I., X., VII. nebo IV. domu.
 3. planeta v konjunci (tzn. ve stejném znamení) se Sluncem nebo Lunou (oběma "světly").
 4. planeta v konjunkci s vládcem nebo vládci ascendentu
Tyto dominanty působí ve všech oblastech zrozencovy existence. Jejich určení má tedy pro studium horoskopu rozhodující význam.

Při výkladu horoskopu se řídíme následujícími zásadami:

  1) Nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele význam planet resp. světel jako obených signifikátorů (např. Satrurn představuje vždy čas, překážku; Mars činnost, aktivitu, agresivitu, to, co proniká atd.).

  2) Za "blahodárnou" lze považovat planetu resp. světlo, jež se nalézá ve znamení, kde může rozvinout maximum svých možností, tedy tam, kde vládne (domicil) nebo je v povýšení (např. Venuše v Býku, Mars v Kozorohu).

  3) Za "zlověstnou" lze považovat tu planetu, jež se nalézá ve znamení, které se protiví její povaze (např. Venuše v Panně), čili když je v exilu nebo v pádu. Pád je pro nositele horoskopu nepříznivější než zničení (exil).

  4) Aspekty nemohou změnit povahu planet a jejich sílu, pouze zaměřují její působení.

  5) Každý horoskop silné a výrazné osobnosti vykazuje planety v rohových domech (tj. v I., X., VII., nebo IV. domě). Nejdříve se věnujeme dominantám, a především planetě, která stojí nejblíže hrotu X. domu (a to i v případě, že tato planeta nezaujímá rohové postavení), potom planetám v případné konjunkci s vládcem I. domu nebo se světly (Slunce a Luna).

  6) Pokojné užívání nějaké věci lze předpokládat pouze v případě, že planeta, která onu věc symbolizuje, je v domicilu nebo v povýšení, tzn. ve znamení, které je v souladu s její povahou (např. pro pokojné užívání lásky je nezbytné mít takto postavenou Venuši).

  7) Když je takto posílen vládce I. domu nebo když stojí v rohovém domě, pak zrozencova činnost bude mít výrazný vliv na okolí. Oslabený vládce I.domu škodí zdraví.

  8) Člověk má vždy sklony jednat podle povahy vládce ascendentu (např. pokud je vládcem ascxendentu Merkur, pak má zrozenec sklony působit na druhé inteligencí a obchodem).

  9) Každá planeta přináší do domu, ve kterém se nalézá, charakteristiku znamení a domu, jichž je vládcem, a navíc svou vlastní obecnou charakteristiku. Vezměme si za příklad Saturna, vládce ascendentu v Kozorohu, stojícího v VI. domě v Blížencích. Saturn do VI.domu za těchto podmínek vnese:
  - charakteristiku I. domu - tedy zrozencovu osobnost: ctižádostivost, vypočítavost a plánování
  - charakteristiku Kozoroha, jehož je vládcem: touhu vyniknout
  - své vlastní obecné znaky uplatňující se v rámci Blíženců (znamení intelektu) a v rámci VI. domu (zdraví a práce).


  10) Planeta může maximálně projevit své možnosti, pouze když je v aspektu ke svému vládci. Vraťme se k uvedenému příkladu: Saturnova síla v Blížencích, v VI.domě, se zvětší trigonem od Merkura z Vah (příznivý apekt) nebo kvadraturou od Merkura z Panny (nepříznivý aspekt).

  11) Planeta, která stojí v nějakém domě a nevládne (není v domicilu), ani není v povýšení, je bytostně závislá na svém vládci. Chceme-li poznat průběh a konec událostí, musíme tedy posoudit postavení a sílu tohoto vládce. V uvedeném příkladu Saturn v Blížencích závisí bytostně na Merkuru, vládci znamení Blíženců. Saturn nemá totiž v Blížencích posilující postavení.

  12) Pro realistické posouzení nějaké otázky je třeba vycházet z posouzení jejích obecných a dílčích signifikátorů. Tak například při rozboru zrozencova manželství je třeba posoudit:

  1. znamení VII. domu, jeho vládce a planety, které jím tranzitují
  2. Venuši
  3. znamení Vah a planety, které se v něm případně nacházejí
  4. aspekty na Slunce v ženském a na Lunu v mužském horoskopu

  To platí pro všechny horoskopy, a proto se hovoří o obecných signifikátorech.

  13) Každá planeta, která stojí 5° a méně před hrotem některých domů, už do tohoto domu patří.

  14) Když se v některém domě shromáždí více planet, záležitosti, jež tento dům představuje, nabývají na významu. Např. postavení několika planet ve IV. domě dodává tomuto domu obzvláštní význam (záležitosti týkající se nemovitosti nebo konce života).

  15) Chceme-li zjistit možnost souladu mezi dvěma osobami zobrazenými v horoskopu, musíme zjistit, v jakém aspektu vůči sobě stojí, zda je to aspekt blahodárný, či zlověstný, a z toho pak vyvodíme závěr.
  Např. soulad mezi zrozencem a jeho partnerem zjistíme z aspektu, který tvoří vládce I. domu s vládcem VII. domu. Pokud nejsou v aspektu, znamená to lhostejnost. Příznivý aspekt je soulad a nepříznivý aspekt nesoulad. Podobně si počínáme při posuzování vztahu mezi zrozencem (I.dům) a politikou (XI. dům) atd.

  16) Síla zrozencovy osobnosti se nesmí v horoskopu posuzovat podle dobrých či špatných aspektů (které naznačují spíše vnitřní život), nýbrž podle významů jednotlivých stupňů Zvěrokruhu, počtu planet v silném postavení (v domicilu nebo povýšení) a v rohových domech.

  17) Všichni mladší bratři či sestry jsou označováni vždy třetím domem počínaje od III. domu a to v pořadí, v jakém po sobě jednotlivá znamení následují. První mladší bratr nebo první mladší sestra - V.dům atd.
  Všichni starší bratři či sestry jsou označováni vždy třetím domem, počínaje od I. domu a to proti směru sledu znamení. První starší bratr (nebo sestra), čili ten, po němž se narodil zrozenec, je označován XI. domem.
  Všechny zrozencovy děti jsou představovány vždy třetím domem, počínaje od V. domu zrozencova horoskopu a to ve směru znamení. První dítě - V. dům, druhé dítě - VII. dům atd.
  Každý zrozencův partner je představován vždy třetím domem, počínaje od VII. domu. První manželství - VII. dům, druhé manželství - dům IX., třetí manželství - XI. dům atd.

Taková jsou nejdůležitější a osvědčená pravidla pro výklad.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54