Home
Seznam článků

Předpověď pro Českou republiku na rok 2013.

K minulé předpovědi

Předchozí předpověď se opět v mnoha věcech trefila do černého - protest odborů 21.dubna byl největším od roku 1989 a podle odborářů se jej zúčastnilo až 120 000 lidí. Aspekt, se kterým tyto akce často koincidují, byl přesný o několik dní později a to 1. května.
Opozice od Pluta byla nejpřesnější v září a opět vyvolala výměnu ve vedení Policie ČR odvoláním policejního prezidenta Petra Lessyho, ke kterému došlo 29. srpna. O měsíc dříve došlo ke změně také ve vedení Vrchního státního zastupitelství v Praze. Dalším významným zásahem byla metylalkoholová kauza, která se objevila na začátku září a přetrvávala při snižující se intenzitě až do konce roku. Tuto kauzu lze přičíst také působení výše uvedeného aspektu společně s dalšími aspekty k nativnímu Marsu, které se projevili dále také v tom, že tato kauza měla vliv i na sousední státy.
Působení tranzitujících planet na radix ČR v roce 2013
Jupiter
Planeta Jupiter se dostane 20.května do přesné konjunkce s nativním Ascendentem. Tento aspekt sám o sobě přináší na určitou dobu štěstí a spokojenost, nyní bude ale doprovázen opozicí k nativnímu Marsu, což se vyznačuje naopak obtížnými politickými situacemi, spory apod. Další vadou aspektu je skutečnost, že planeta je ve znamení Blíženců ve zničení a mohou se tak projevit některé její záporné vlastnosti jako sklon k ilegální činnosti, přehánění, aroganci atd.
Ve druhé půli května začne planeta tvořit také trigon k nativnímu Uranu. Tento aspekt může přinést šťastnou náhodu, je příznivý pro tvorbu nových důležitých zákonů a mohou se objevit také nové ideje. Přitom ale stále platí nepříznivé postavení Jupitera a proto se v oněch zákonech mohou vyskytovat nedomyšlenosti a nové ideje mohou slibovat až příliš mnoho.
Pohyb planety bude v tuto dobu relativně rychlý a následující měsíc vytvoří ještě sextil k nativnímu Saturnu. Na konci měsíce června přejde do znamení Raka a začne vytvářet trigon k nativnímu Slunci a konjunkci s nativním Plutem. V této době zároveň vznikne tzv. velký trigon ve vodních znameních, který bude vytvářen tranzitujícími Jupiterem, Saturnem a Neptunem. Tento útvar bude korelovat s celosvětovým děním a mohl by přinést inspiraci pro řešení současných ekonomických celosvětových problémů, stanovení správných priorit, nastartování nadějných projektů a zefektivnění procesů. Aspekt Jupitera tohoto trojúhelníku k nativnímu Slunci ČR by ukazoval na možnost zapojení našeho státu do těchto aktivit, významnou státní návštěvu a diplomatický úspěch.
V srpnu budou následovat ještě další pozitivní aspekty k nativnímu Jupiteru ve II. domě doprovázené trigonem k nativnímu Merkuru. To by mělo znamenat nějakou slibnou příležitost pro státní pokladnu, uzavření výhodné smlouvy apod. Aspekt na Merkur potom zmizí, ale vlivem pozdější retrogradity Jupitera se koncem roku opět začne obnovovat, což naznačuje ještě nějakou dohru případných smluv. Vlivem retrogradity bude Jupiter ve druhém domě nativního horoskopu až do konce roku, což je pro finance státu rozhodně dobře.
Saturn
Saturn bude od začátku roku utvářet trigon k nativnímu Plutu a kvadraturu k nativnímu Neptunu. První aspekt by měl naznačovat hloubkový vhled do současných problémů a zjištění jejich skutečných příčin. Negativní stránkou aspektu je Pluto, které je v Raku v pádu. Řešení by tak mohlo nahrávat i korupční činnosti.
Ve stejné době a po většinu roku 2012 bude také aktivní sextil mezi tranzitujícími Saturnem a Plutem, což ukazuje na počátky konstruktivního vývoje i v rámci celého světa.
Aspekt k Neptunu naopak ukazuje na možnost nevhodných investic, stagnaci, potíže vnitřního rázu a špatné vztahy. Vztahy mezi některými koaličními partnery byly opravdu již i koncem minulého roku velmi problematické.
Planetární cyklus Saturn - Neptun je dáván do souvislosti s komunistickým hnutím, tento aspekt by tedy mohl souviset i s narůstající popularitou komunistické strany.
V únoru se připojí ještě trigon k nativnímu Jupiteru, od kterého je možné očekávat zavedení správných úsporných opatření, která ale dozrají pravděpodobně až koncem roku.
Dne 18.února přejde Saturn do retrogradity a vydrží v ní až do 8. července. Po celou tuto dobu zůstanou aktivní zmíněné aspekty k Plutu a Neptunu. Ve zbývající části roku bude jeho pohyb po zvěrokruhu již dopředný, jiné aspekty už nevzniknou. O to větší význam a dopad budou ale ty tři uvedené aspekty mít.
Uran
Od začátku roku budou aktivní kvadratura k nativnímu Plutu a trigon k nativnímu Neptunu.
Kvadratura bude přesná 21.února. V nynější době tento aspekt patrně souvisí s metylalkoholovou kauzou, protože její počátek nastal v době, kdy byl aspekt jen několik dní od zcela přesného momentu. Potom by bylo možné očekávat nějaké další oběti na životech nebo policejní odhalení nových skupin zabývajících se pančováním alkoholu. Planetární konstelace ale nebývají často tak snadno čitelné a může se lehce přihodit i něco jiného. Nadále připadá v úvahu i možnost, že se v tuto dobu objeví nějaké významnější protestní akce, které se ponesou v poměrně fanatickém duchu. Může se jednat i o akci rasistického charakteru.
Zmíněný trigon koresponduje s pozitivními změnami v sociálních záležitostech a s ideologickými reformami. Aspekt bude přesný 11.dubna. Již následující měsíc ale vznikne kvadratura k nativnímu Jupiteru, který má přibližně opačný účinek než předchozí aspekt a může přinést nepříznivé reformy v nesprávný čas, které mohou vést i ke značným finančním ztrátám. Aspekt může ukazovat i na potíže vlády a posílení opozice, letos ale nebude zcela přesný a naplno se asi projeví až v příštím roce. V srpnu se začne Uran pohybovat zpětně a vydrží v tom skoro až do konce roku, proto se nakonec za rok 2013 posune znamením Berana jen o cca 3°. To zároveň znamená, že bude ke konci roku součástí stejných aspektů k nativním planetám jako na jeho počátku. K přesné kvadratuře k Plutu ale již znovu nedojde.
Neptun
Neptun letos v dubnu vytvoří přesný trigon k nativnímu Slunci a aspekt bude dostatečně přesný po celý rok. Podporuje humanitu, pokrok v sociálních záležitostech a přináší všeobecně lepší náladu. Může souviset i s konáním nějaké konference zaměřené na hospodářské otázky.
Dalším aspektem tranzitujícího Neptuna bude trigon k nativnímu Plutu. Ten ukazuje na možnost úspěšné propagandy státu. Dále vzbuzuje všeobecně zájem o vyšší duchovní otázky.
Posledním aspektem, který by se ještě mohl slaběji projevit je opozice k nativnímu Saturnu. Ta naopak přináší spíše potíže vnitřního rázu a pochmurné nálady, a nemá dobrý vliv na vztahy, ale projevit by se měla už jen okrajově.
Neptun bude také na část roku retrográdní a jiné jeho aspekty už v roce 2013 nevzniknou.
Pluto
Pluto se bude v tomto roce posouvat znamením Kozoroha také jen velmi pozvolna a bude na čas rovněž retrográdní. Vlivem této skutečnosti se bude opět zpřesňovat jeho opozice na nativní Pluto. Aspekt již ale nenabude úplné přesnosti. Nejpřesnější bude, stejně jako loni, v září, ale od přesné opozice bude znatelně vzdálen a osobně bych odhadoval, že již nebude mít sílu se projevit. V minulých letech korespondoval hlavně s personálními výměnami ve vedení Policie ČR a na Vrchním Státním zastupitelství v Praze. Aspekt může také vyostřit rasovou nesnášenlivost.
Po celý rok bude již aktivní také sextil na nativní Merkur, který je vládcem Ascendentu. Aspekt by tak mohl přinést přesvědčivost při reprezentaci státu, účinější komunikaci a uvážlivost při jednání.
Na část roku se objeví i opozice k nativnímu Jupiteru, která může přinést reálné nebezpečí pro finanční záležitosti státu. Aspekt bude zcela přesný až příští rok, čili letos je možné očekávat spíše jen zárodky, náznaky a přípravy. Může dojít také k stranickému ovlivňování justice nebo i nějaké mezinárodní zápletce, popřípadě i k nějaké přírodní katastrofě.

Syntéza jednotlivých vlivů

Nejvýraznější změny v konstelacích vzhledem k předchozím dvěma letům spočívají v absenci neharmonických aspektů od Saturnu a to jak k tranzitujícímu Plutu, tak k Plutu nativnímu. Přetrvávat budou negativní aspekty od tranzitujícího Pluta a Uranu. Domnívám se, že by letos nemělo dojít k žádnému náhlému propadu růstu ekonomiky nebo rapidnímu zhoršení hospodářské situace, zásadní problémy z minulých let ale budou přetrvávat.
Jupiter ve II. domě ukazuje na skutečnost, že se budou ve zvýšené míře řešit zejména otázky financí. Jeho tranzitivní aspekty v druhé půli roku jsou čistě pozitivní, bohužel ale budou kombinovány s většinou negativními aspekty ostatních planet, které se ale naplno projeví až v příštím roce.
V letošním roce je reálně možné očekávat určitý posun v řešení otázek celosvětové krize a poměrně důležitou úlohu našeho státu v něm. Hlavně v letních měsících a zejména v červenci by se měla pro stát objevit příležitost se nějak blýsknout, protože planety Jupiter a Saturn, které budou součástí velkého vodního trigonu budou v konjunkci s nativním Plutem a nativním Sluncem. V úvahu přichází i možnost konání nějaké konference.
Kvadratura Urana k radixovému Plutu v únoru může signovat opět nějakou demonstraci, či způsobit také přírodní nebo jiné katastrofy. Možné je i znovuobjevení se metylalkoholové kauzy.
     
Při předpovědi jsem opět vycházel z večerního horoskopu pro dřívější Československo, tedy 28.10.1918, 18:58.Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54Home
Seznam článků