Home
Předchozí
Další

9. Aspekty

Aspektem rozumíme úhlovou vzdálenost, jíž jsou planety od sebe odděleny. Aspekty vyjadřují součinnost nebo konflikt mezi planetami nebo chcete-li harmonii či disharmonii. Aspekty s největším účinkem dostaly jména. Pro interpretaci jsou stěžejní, ale až po posouzení postavení planet a světel ve znameních.

Hlavní harmonické aspekty

Trigon

Oblouk o 120°. Je to nejsilnější harmonický aspekt. Působí i bez zrozencova vědomí, věci jdou "jako po másle" samy od sebe. Trigon zesiluje harmonický vliv, který nastává mezi planetami resp. světly stojícími ve stejné triplicitě neboli ve stejném astrologickém živlu! Požadovaný úhel mezi planetami může vzniknout i v případě, že jedna z planet resp. světel stojí v zemním znamení a druhá ve vzdušném (např. 29° Panny a 1° ve Vodnáři, úhel 122° je ještě v toleranci pro trigon), ale aspekt se za trigon nepovažuje, proto že planety stojí v různých živlech. Teprve až se první planeta dostane do vzdušného znamení Vah a jestliže bude úhel mezi planetami nadále odpovídat trigonu, je možné hovořit o trigonu a brát jej v potaz (např. 1° Vah a 3° Vodnáře).

Sextil

Oblouk o 60°. Síly planet se vzájemně posilují, k uskutečnění je ale vyžadováno i jisté vědomé úsilí.

Hlavní neharmonické aspekty

Kvadratura

Oblouk o 90°. "Nejhorší" z aspektů, tzn. nejnásilnější. Označuje překážky, nesmiřitelné konflikty, dvě tendence, které si odporují a bojují proti sobě. Aspekt ruší pokoj a klid, vyjadřuje konflikt. U příznivých planet vyjadřuje přemrštěnost, marnotratnost a plýtvání. U zlověstných planet pak neurozy a konflikty. Vyjadřuje boj jedince s jeho okolím, který v konečném důsledku umožňuje, aby měnil prostředí, ve kterém se nachází. Při posuzování tohoto aspektu je opět nutné vzít v potaz, jestli nastává mezi planetami resp. světly, které nestojí ve stejné triplicitě. Kvadraturu mezi prvky horoskopu ležícími ve stejné triplicitě, nepovažujeme za škodlivou (např. 30° Raka a 1° Štíra, úhel 91°).

Opozice

Oblouk o 180°. Je to aspekt dvojaký. Dochází zde ke konfliktu mezi dvěma důležitými psychologickými funkcemi nebo tendencemi, bytost je rozpolcena. Toto rozpolcení člověka nutí, aby bojoval tu v jedné, tu v druhé oblasti. Působí ztrátu hodnot představovaných jednou z protilehlých planet, na cestě za hodnotami a cíly představovanými planetou druhou. Je v něm značné vnitřní pnutí. Tento aspekt způsobuje vždy vnitřní boj a závisí na stavu planet (vládne, zničení, pád, ...), jestli boj bude vítězný nebo zkázonosný.

Aspekty s všeobecně nejednoznačným účinkem

Konjunkce

Planety stojí na stejném místě. Konjunkce je nejsilnějším z aspektů, je-li dostatečně přesná. Její účinek je znatelný až do vzdálenosti 29°59'59", ovšem s podmínkou, že obě planety stojí ve stejném znamení. Pokud tomu tak není, jako v případě, kdy Mars stojí například na 29° Panny a Slunce na 1° Vah, pak se jedná rovněž o konjunkci, ale o konjunci neblahou. Konjunkce mezi dvěma různými znameními je vždy velmi násilná a neblahá.

Konjunkce je obecně posuzována podle povahy planet, jež spojuje. Saturn proto působí neblaze v konjunkci se všemi ostatními planetami kromě případu, kdy jsou obě planety ve znamení, kde se mohou dobře projevit (např. Saturn v konjunkci s Martem v Kozorohu).

Separativní a aplikativní aspekty

Při utváření aspektu dojde ve většině případů k okamžiku (pokud nenastane retrogradita jedné z planet), kdy je aspekt dokonale přesný, tzn. v případě konjunkce je úhlová vzdálenost obou planet přesně 0°, v případě trigonu je to přesně 120° atd. Skutečnost, že vůbec může docházet mezi planetami na nějaký čas k aspektům je z matematického hlediska dána rozdílnou úhlovou rychlostí planet a světel v horoskopu. Jedna ze dvou planet je vždy rychlejší.

Aspekt, který je ve fázi, kdy jedna planeta dohání druhou, přičemž ještě nedošlo k přesnému aspektu mezi nimi, se nazývá aplikační nebo aplikativní.

Aspekt, u kterého již mezi planetami vznikl přesný úhel a nyní se pozvolna dále oddalují a orb aspektu se zvyšuje, se nazývá separativní nebo separační.

Aplikační aspekt se v horoskopu projevuje tak, že se jeho vlivům (kladným i záporným) nedá v životě vyhnout, tedy projeví se vždy. Separační aspekt se na rozdíl od aplikačního nemusí vůbec projevit, dle teorie se jedná o jakési "stíny minulosti", které si přinášíme do tohoto života.

Příklad:  Saturn na dvacátém stupni Berana je aspektován Měsícem na osmnáctém stupni a protože je Měsíc vždy rychlejší, jedná se o aspekt aplikační. Pokud by byl Měsíc za dvacátým stupněm Berana, jednalo by se naopak o aspekt separační, protože Měsíc by se od Jupitera vzdaloval, "utíkal by mu".

Přesnost aspektů (orb)

Požadavek na přesnost aspektů je proměnlivý dle druhu aspektu a také se liší mezi jednotlivými astrology a astrologickými školami. U trigonu se pohybuje požadavek přesnosti neboli tzv. orb zpravidla v intervalu cca 6°-7° (tedy za trigon se již považuje úhlová vzdálenost v rozmezí 113°-114° až 126°-127°) podle toho o jaké planety resp. světla se jedná. U sextilu je většinou vyžadována větší přesnost, tolerance se pohybuje cca mezi 4°-5°, u opozice stačí stačí i větší tolerance pohybující se mezi 8°-13°, u kvadratury cca 6°-7°. Čím je aspekt přesnější, tím je pochopitelně i silnější.

Druhotné aspekty

Jedná se o skupinu aspektů s nižším účinkem, než jaký je patrný u hlavních. Jmenovitě se jedná o příznivé aspekty Polosextil (vzdálenost 30°) a Kvinkunx (150°) a nepříznivé Polokvadratura (45°), Seskvikvadratura (135°). Nejpůsobivějším z druhotných aspektů se zdá být kvinkunx - působí ve smyslu pomalého a trvaléo nárůstu. U všech těchto aspektů uvažujeme orb maximálně 2°. Existují ještě i jiné exotičtější aspekty, jejich popis by však již překračoval zamýšlený rámec tohoto pojednání.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54